Скачать Joomla

Прошу ознайомитись

Доступні файли

Немає завантажених файлів

Висоцька.Л.Є Понеділок, 11 вересня 2017, 09:32

Роль інформаційно-освітнього середовища у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців у системі ПТО

     За дослідженнями науковців Н.Г.Ничкало, В.О.Кудіна до труднощів, які зазнають випускники ПТНЗ відносять такі: не завжди достатній рівень їх знань та вмінь; слабка готовність до праці в конкурентних умовах; відсутність сучасних професійних якостей, таких як: уміння протистояти розчарованим впливам реальної дійсності; розуміння стійких гуманістичних принципів, адекватних преваг і меж своїх індивідуальних особливостей і можливостей; переосмислення й емоційна саморегуляція, дбайливе ставлення до власних професійних і моральних ідеалів [1].                                                                                                                                                                            

     Навчально-виробничий процес професійно-технічного навчального закладу визначається як цілеспрямована, свідомо організована, динамічна взаємодія викладача, майстра і учня, у процесі якої вирішуються суспільно необхідні завдання освіти, гармонійного виховання, формування базових професійних компетенцій та компетентностей. Якість навчально-виховного процесу у професійно-технічному навчанні залежить від багатьох чинників, до основних з яких відноситься освітнє середовище [2]. 

     Освітнє (для системи ПТО, професійно-освітнє) середовище – це сукупність природних, фізичних та соціальних об’єктів й суб’єктів, які впливають на формування учня, на його творчий, професійний та особистісний розвиток, сприяють становленню міжсуб’єктних взаємодій та особистісно-орієнтованих педагогічних комунікацій в освітньому процесі, забезпечують умови комфортної життєдіяльності учня в навчальному закладі та поза його межами. Це середовище складає поле впливів на дитину: педагогічних, виховних, освітніх, професійних, соціокультурних [3].

До структурних компонентів освітнього середовища відносяться, перш за все:

 • особистісно-орієнтована освітня система ПТНЗ; 
 • родина, батьки та батьківські об’єднання; 
 • учнівські об’єднання та організації, органи учнівського самоврядування; 
 • органи місцевої влади; 
 • органи правопорядку; 
 • заклади та установи охорони здоров’я; 
 • мережа позаучилищних закладів та установ: клуби, гуртки, секції, дома дитячої та юнацької творчості; 
 • громадські та політичні об’єднання, профспілки; 
 • формальні й неформальні молодіжні організації та об’єднання; 
 • творчі та наукові спілки; 
 • різноманітні суб’єкти економічної діяльності; 
 • засоби масової інформації [3]; 
 • сучасні інфокомунікаційні системи (в першу чергу, Інтернет); 
 • інше. 

Таким чином, професійна компетентність майбутнього кваліфікованого робітника умовно може бути представлена діаграмою (Рис.1.) 

                                                   

Рис 1. Узагальнена схема впливу професійного освітнього середовища на професійну компетентність майбутнього фахівця

 

     Інформаційне середовище є частиною соціокультурної реальності, яка здійснює вплив на формування особистості майбутнього кваліфікованого фахівця. Інформаційно-освітнє середовище в широкому сенсі цього поняття охоплює всі інфокомунікаційні взаємодії суб’єктів педагогічного процесу в навчальному закладі. Включаючи сюди і взаємодію із ЗМІ (наприклад написання педагогами фахових статей), читання спеціалізованої літератури, інформаційна взаємодія з людьми що вже працюють за обраною учнем спеціальністю тощо. Проте, за останні десятиліття усталилось розуміння інформаційно-освітнього середовища як певної інформаційної системи навчального закладу (включаючи, у разі наявності, внутрішню комп’ютерну мережу), центральним елементом якої є сайт певного навчального закладу. Таке середовище може містити програмні засоби (web-ресурси чи локальні додатки) що выдповыдають за облік поточної успішності, моніторинг навчальних здобутків, визначення рейтингу, оформлення звітної документації; забезпечувати доступ до навчально-методичних матеріалів (може бути наявна електронна бібліотека), розповсюдження інформації для абітурієнтів, батьків, роботодавців тощо. 

       Таким чином відбулось значне звуження поняття інформаційно-освітнього середовища. Фактично сьогодні під поняттям «інформаційне середовище» розуміється та його частина, яка є (або може бути) формально керованою засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Таке розуміння інформаційно-освітнього середовища навчального закладу, насправді, відображає практичну складову інформаційного середовища – ту його частину, на яку в умовах обмеженості фінансів, часу, людських (відповідно кваліфікованих) ресурсів навчальний заклад у змозі здійснювати цілеспрямований вплив.  Така система, поза усяких сумнівів, украй позитивно здійснює взаємодію із суб’єктами навчального процесу. Існує велика кількість досліджень, що описують і регламентують діяльність таких інформаційних систем та їх участь у навчальному (навчально-виробничому) процесі. 

Проте такий підхід до побудови і експлуатації інформаційно-навчального середовища, не зважаючи на свою обумовленість сучасними реаліями професійно-технічної освіти не є єдино можливим.

Лабораторія Електронних освітніх ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України розробила концептуальну схему інформаційно-освітнього середовища, представлену на рис 2.

                             

                                                                        Рис 2. Концептуальна структура ІОС ПТО

 

        Стрілками відображено інфокомунікаційні взаємозв’язки між структурними елементами інформаційної системи. Такий взаємозвзок має бути забезпечений сучасними способами обміну даних в мережі (rss-розсилками і відповідними агрегаторами, чатами, форумом, обміном відео потоками тощо). Всеце має бути об’єднане в освітянську соціальну мережу, вузлами якої на ряду із «сторінками» окремих користувачів стануть сайти навчальних закладів та сервісні сайти. До сервісних сайтів віднесемо репозиторій, контент-бібліотеку, форум, агрегатори новин та оголошень із сайтів навчальних закладів та НМЦ (НМК) та ін. Центральним вузлом такої системи має бути портал ПТО (розробка якого, власне, ведеться і з результатами можна ознайомитись за адресою www.profua.info. Така система дозволить об’єднати окремі інформаційні системи навчальних закладівв єдину ІОС України, тим самим вивівши їх на новий якісний рівень

                                                                                          Використані джерела

1.Профессиональная компетентность // Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1999. – Т.2 – С. 383

2. Лунгол О. Технологія створення освітнього середовища навчання учнів вищих професійно-технічних училищ Фізика. Нові технології навчання – Збірник наукових праць студентів і молодих науковців – Випуск 13. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард» 2015. – 232 с. – с. 77-81.

3. Язиков О.І.Моделювання освітнього середовища навчальних закла- дів системи ПТО / О.І. Язиков // fs.ptu.ua>wps/files.get.php?id=6678

pto120x60

Авторські права 2017 © Офіційна сторінка

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Усі права захищені